รู้จักเครือข่ายคนไทยไร้พุง

รู้จักเครือข่ายคนไทยไร้พุง

รู้จักเครือข่ายคนไทยไร้พุง

เครือข่ายคนไทยไร้พุง มีจุดกำเนิดจากแนวคิดของแพทย์ที่ลุกขึ้นมารณรงค์ในเรื่อง Prevention & Health Promotion แทนแนวคิดเดิมที่มุ่งรักษาทาง Clinic ภายใต้ความร่วมมือของ 5 องค์กรหลัก ได้แก่ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข  สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมโภชนาการ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ 23 ธันวาคม 2549 

มีภารกิจหลักในการกำหนดแนวทางและมาตรการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมไม่ให้เกิดโรคอ้วนลงพุง โดยอิงหลักวิชาการที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม  

บริการ

บริการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ในรูปแบบต่าง ๆ

บทความ/สื่อความรู้ในการดูแลสุขภาพ

ข่าวสารวันนี้

แนะนำโครงการ

วิดีโอแนะนำโครงการ

วิดีโอแนะนำโครงการ

ทำความรู้จัก Healthy Organization

คลิปวิดีโอแนะนำโครงการ การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดี Healthy Organization

วิดีโอแนะนำโครงการ

แนะนำหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน

วิดีโอแนะนำหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน และความประทับใจของผู้เข้ารับการอบรม

ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรมต่างๆ

Healthy + Active Meeting Grand Opening “สุขภาพดีได้ในห้องประชุม”
โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร โรงพยาบาลบ้านโป่ง
Moving Forward to Healthy Organization; Showtime!
 Moving Forward to Healthy Organization; Showtime!
ยืดเส้น ยืดสาย ขยับร่างกาย ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม
กิจกรรมฐานโภชนาการ ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิตดี๊ดี
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
หลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน รุ่นที่ 5
Healthy Organization Day
การประชุมหารือ “แนวทางการปรับเปลี่ยนอาหารว่างให้ดีต่อสุขภาพ แบบผู้ผลิตขายได้ ผู้ซื้อได้สุขภาพดี”
Econmass Fit Hero ปี 2
Moving Forward to Healthy Organization; Showtime!
Moving Forward to Healthy Organization; Showtime!
Healthy Organization for Health Leader
การอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน วิชา รู้จัก NCDs การตรวจประเมินและการจัดการเชิงป้องกัน
กิจกรรมค่ายสุขภาวะ Good Health & Well being สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้รับประกาศนียบัตร ผู้มีผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายคนไทยไร้พุง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Healthy Organization Award 2022 แก่ผู้นำองค์กร

ภาคีเครือข่าย

องค์กรวิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนงาน

สมาคมโรคเบาหวานฯ
ส.เครือข่ายโรคไม่ติดต่อฯ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
สมาคมนักกำหนดอาหารฯ
สสส