กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ

ประเภทสื่อความรู้

บทความ/สาระความรู้ในการดูแลสุขภาพ
อาหาร
ออกกำลังกาย
อารมณ์
น้ำหนักเกิน อ้วน และโรคที่เกี่ยวข้อง
Tab #1
Tab #2
Tab #3
Another Tab
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

กิจกรรม/โครงการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโรค NCDs ดูแลสุขภาพง่ายๆ เพื่อชะลอวัย ปรับเปลี่ยนการกิน โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้พนักงานในองค์กร

มาเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง กับ Raipoong Academy

การออกกำลังกายแบบใหม่ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับโรค NCDs ดูแลสุขภาพง่ายๆ เพื่อชะลอวัย ปรับเปลี่ยนการกิน รู้เทรนด์การกิน ลดปวดเมื่อย ออฟฟิศซินโดรม ลดและควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกายให้ร่างกาย Fit&Firm

Workshop Online/Offline

ข้อมูลเกี่ยวกับโรค NCDs ปรับเปลี่ยนการกิน รู้เทรนด์การกิน ลดและควบคุมน้ำหนัก

ปรับโรงอาหารเป็น Healthy Canteen

ข้อมูลเกี่ยวกับโรค NCDs โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้พนักงานในองค์กร

Healthy Organization Workshop

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การพิจารณารางวัล Healthy Organization Award

Download file เกณฑ์การพิจารณารางวัล วิธีการส่งโครงการเข […]

16 ส.ค. 65 216

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย […]

26 ก.พ. 65 676

หลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การตรวจประเมิน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภค และการออกกำลังกาย และการปรับสภาพแวดล้อมในองค์กรให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร 2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีเจตคติเป็นผู้นำสุขภาพที่มีความกระตือรือร้น ตื่นตัว ทันต่อสถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก พร้อมดูแลตนเองและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานในการดูแลสุขภาพ 3.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน  สามารถออกแบบ, จัดการ และขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพแก่พนักงานในองค์กร

23 ธ.ค. 64 3083

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram