หลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน

หลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมผู้นำสุชภาพ (Health Leader) ในสถานที่ทำงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้นำสุขภาพที่มีทักษะความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง และมีความสามารถในการออกแบบ จัดการ และขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพแก่พนักงานในองค์กร โดยผ่านกระบวนการอบรมของหลักสูตร  


Click ที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรผู้นำสุขภาพรุ่นที่ 8


รายละเอียดหลักสูตร


ที่มาและความสำคัญ: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable Diseases; NCDs) เป็นสาเหตุการตายถึงร้อยละ 70 ของประชากรไทย การขาดกิจกรรมทางกายและรับประทานอาหารไม่เหมาะสมในวัยทำงานเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเกิดโรค NCDs ที่ส่งผลให้พิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

จากประสบการณ์ของทีมวิทยากรเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในการจัดโครงการและกิจกรรมการส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายและการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมในสถานที่ทำงานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของพนักงาน ได้นำมาสู่แนวคิดการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น “องค์กรสุขภาพดี Healthy Organization”และจากการติดตามผลการดำเนินโครงการขององค์กรต่างๆ พบว่า “ผู้นำสุขภาพในองค์กร (Health Leader)” เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนให้มีการดำเนินการเพื่อให้เกิดมีพฤติกรรมสุขภาพตามบริบทขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  จึงเป็นที่มาของการจัดทำ “หลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน” ให้มีความรู้และทักษะในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมตามบริบท เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา NCDs ที่เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กรของตน


ดำเนินการโดย
เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับ NCDs การตรวจประเมิน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภค การออกกำลังกาย และการปรับสภาพแวดล้อมในองค์กรให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา NCDs ที่เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะที่จำเป็น ในการเป็นผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน  สามารถออกแบบ, จัดการ และขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพแก่พนักงานในองค์กร 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเจตคติ เป็นผู้นำสุขภาพที่มีความกระตือรือร้น ตื่นตัว ทันต่อสถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก พร้อมดูแลตนเองและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานในการดูแลสุขภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร ดังต่อไปนี้
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• นักสร้างสุของค์กร
• พยาบาลวิชาชีพ
• นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ
• นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
• ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดกิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน

รูปแบบ และระยะเวลาอบรม
• เป็นหลักสูตรอบรมแบบ hybrid เรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติแบบ onsite 4 วัน ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และเรียนรู้เพิ่มเติมพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนจากองค์กรอื่นๆ ผ่านช่องทาง online อีก 4 วัน

เรียนรู้ภาคทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ ใน 5 ชุดวิชา

• รู้จัก NCDs การตรวจประเมินและการจัดการเชิงป้องกัน
ผู้นำสุขภาพจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs ; Non-Communicable Diseases) ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การดูแลรักษาเพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงการจัดการระบบในองค์กรเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

• การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย
ผู้นำสุขภาพจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย ทำความรู้จักรูปแบบ, วิธีการฟิตร่างกายด้วยประเภทการฝึกที่หมาะสม และการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามความต้องการ และข้อจำกัดต่างๆ  ตามขั้นตอนที่ถูกต้องและปลอดภัย

• การส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค
ผู้นำสุขภาพจะได้เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินอาหารทั้งที่่เหมาะสมและไม่เหมาะสม และผลต่อสุขภาพ อีกทั้งสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำด้านโภชนาการจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

• การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และการสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ
ผู้นำสุขภาพจะได้เรียนรู้การพัฒนาจากภายในตัวเอง การกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลด้านสุขภาพ รวมไปถึงบทบาทและทักษะด้านการสื่อสารที่สำคัญและจำเป็นในการเป็นผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน

• การออกแบบและดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร
ผู้นำสุขภาพจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามบริบทและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน รวมถึงทำความรู้จักแนวคิด การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดี (Healthy Organization) และทดลองออกแบบโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อนำไปปฏิบัติจริงในองค์กรผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และมีการ Follow-up ให้คำปรึกษา ตลอดจนเปิดเวทีให้นำเสนอโครงการ เพื่อขอรับโล่รางวัลประเภทต่างๆภาพบรรยากาศการอบรม


 

ปัจจุบันจัดอบรมแล้ว 6 รุ่น มีองค์กรเข้าร่วม 100 องค์กรวิดีโอความประทับใจของผู้เข้าร่วมอบรม


 


ค่าลงทะเบียน 6,000 บาทต่อองค์กร เรียนได้องค์กรละ 3 คน  โดยองค์กรจะได้รับ
• ไฟล์ชุดความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดี และสื่อที่เกี่ยวข้อง
• เสื้อโปโลผู้นำสุขภาพคนละ 1 ตัว
• อาหารว่าง และอาหารกลางวันในวันที่จัดอบรมแบบ Onsite
• การให้คำปรึกษาผ่านทางกลุ่มไลน์ และ แนะนำเครื่องมือสนับสนุนในการดำเนินโครงการจริงในองค์กร ได้แก่ ระบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมสุขภาพ (Health Coin)• การให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อส่งโครงการเข้าร่วมประกวด Healthy Organization Award และเข้าร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติในงาน Healthy Organization Day ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มกราคม ของทุกปีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ผู้ประสานงานหลักสูตร
ธวัชชัย(เล็ก)   โทร 0819334005
เกวรีน(เกว)     โทร 0816986393
สริน(หมูแดง)   โทร 0951156566


 

 

 

 

 

 

 


บริการที่เกี่ยวข้อง