หลักสูตร "ออมสุขภาพ รับวัยอิสระ"

หลักสูตร "ออมสุขภาพ รับวัยอิสระ"

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาหลักสูตรต้นแบบ "ออมสุขภาพ รับวัยอิสระ" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงาน ดูแลสุขภาพ และปฏิบัติพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลไปถึงการมีสุขภาพดีในวัยเกษียณ โดยมีเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมทั้งด้านการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพ เพิ่มกิจกรรมทางกาย สร้างสุขภาวะทางอารมณ์ สร้างความมั่นคงทางการเงิน และการท่องเที่ยว/เดินทางอย่างสุขภาพดี 

หลักสูตรออมสุขภาพ รับวัยอิสระ


เป้าหมายของหลักสูตร
มี “นักออมสุขภาพ” ที่มีทักษะความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง และมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ การเงิน เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อเนื่องไปจนถึงวัยเกษียณ โดยผ่านกระบวนการอบรมของหลักสูตร


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐาน และทักษะที่จำเป็น ในการประเมินความเสี่ยงในด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ สุขภาพการเงิน ตลอดจนการตั้งเป้าหมายและแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเจตคติ เป็นนักออมสุขภาพที่มีความกระตือรือร้น ตื่นตัว ทันต่อสถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก พร้อมดูแลตนเองและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว ในการดูแลสุขภาพ


กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน/บุคลากร ในองค์กรของผู้นำสุขภาพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน 


เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรม
1. อายุ 40 ปี ขึ้นไป
2. มีสภาวะร่างกาย/ปัญหาด้านสุขภาพ ที่ต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น และ/หรือ ต้องการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ สุขภาพการเงิน ก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์
4. ยินดีเปิดเผยและรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อติดตามผลสุขภาพในระยะยาว

 


รูปแบบการอบรมหลักสูตรออมสุขภาพ รับวัยอิสระ แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่

• ช่วงเปิดบัญชีสุขภาพ  
o ผู้เข้าอบรมจะได้รับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เจาะเลือด และทำแบบประเมินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบข้อมูลสุขภาพของตนเอง และรับคำปรึกษาในการตั้งเป้าหมายสุขภาพ และวางแผนดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
o เปิดให้ผู้เข้าร่วมอบรม ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก “นักออมสุขภาพ” เพื่อติดตามผลสุขภาพในระยะยาว

• ช่วงออมสุขภาพ
o เปิดให้ผู้เข้าอบรมเข้าร่วม Workshop/กิจกรรม เพิ่มพูนความรู้ในการดูแลสุขภาพ ทั้งในด้านโภชนาการ การเพิ่มกิจกรรมทางกาย การสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ การสร้างความมั่นคงทางการเงิน การท่องเที่ยวอย่างสนุก สุขภาพดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพที่กำหนดไว้ โดยเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์ละ 2 วัน (ศุกร์ และ เสาร์) ระยะเวลา 12 สัปดาห์
o การเข้าร่วม Workshop/กิจกรรม จะเป็นการ พบปะเพื่อน ๆ และอาจารย์ ในรูปแบบ Onsite เดือนละครั้ง ส่วนกิจกรรมที่เหลือจะพบกันแบบ Online ผ่าน Zoom meeting 
o ช่วงวันที่ไม่มีกิจกรรม สามารถส่งการบ้าน/ภารกิจสุขภาพ ตามโจทย์ที่วิทยากรมอบหมาย เพื่อสะสมเหรียญสุขภาพผ่านระบบ Healthcoin
o เหรียญที่สะสมได้ทั้งในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรม และการส่งการบ้าน/ภารกิจ สามารถแลกรับของรางวัลได้ตามจำนวนเหรียญที่กำหนด
• ช่วงรับผลตอบแทนจากการออมสุขภาพ
o ผู้เข้าอบรมจะได้รับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เจาะเลือด และทำแบบประเมินที่เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วม Workshop/กิจกรรม และรับคำปรึกษา คำแนะนำเพิ่มเติม รวมถึงการทบทวนเป้าหมาย และแผนปฏิบัติในการดูแลสุขภาพต่อเนื่องด้วยตนเองในระยะต่อไป


ค่าใช้จ่ายในการอบรม
• ไม่มีค่าใช้จ่าย โดย สสส. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม เข้าร่วม Workshop/กิจกรรมสุขภาพ ในช่วงเวลาของหลักสูตร (12 สัปดาห์) ยกเว้น การเข้าร่วม Workshop/กิจกรรมพิเศษ ของภาคีเครือข่ายที่ร่วมโครงการ ได้แก่
o กิจกรรมปลูกผักสวนครัว สวนผักบ้านคุณตา
o กิจกรรม Sook Travel
กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่าย และส่วนลดพิเศษสำหรับนักออมสุขภาพ ตามอัตราที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสามารถเลือกเข้าร่วม/ชวนเพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจประธานหลักสูตร และ อาจารย์/วิทยากรประจำวิชาการประเมินผลผู้เข้าอบรม
o ผู้ที่เข้าร่วม Workshop/กิจกรรม ได้ตั้งแต่ 70% ของจำนวน Workshop/กิจกรรมทั้งหมด (ยกเว้นกิจกรรมเสริมที่เข้าร่วมตามความสมัครใจ) และเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เจาะเลือด ทำแบบประเมินที่เกี่ยวข้อง ครบทั้งก่อนและหลังการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร “นักออมสุขภาพ”
o ผู้เข้าอบรม จะได้รับการประเมินผลสุขภาพทุกเดือน (4 สัปดาห์) เมื่อครบ 12 สัปดาห์ จะมีการสรุปผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายสุขภาพที่ตั้งไว้ เพื่อสรุปถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ และรับคำแนะนำ เสริมกำลังใจในการทบทวน/กำหนดเป้าหมายสุขภาพ และแผนปฏิบัติในการดูแลสุขภาพต่อเนื่องหลังจบการอบรม
o นักออมสุขภาพ ที่มีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่องหลังจบการอบรม และรายงานผลสุขภาพประจำปีให้ทางหลักสูตรทราบ ตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการพิจารณารางวัล “นักออมสุขภาพต้นแบบ” และเชิญมารับรางวัลในงาน Healthy Organization Day ประจำปี


ประโยชน์ที่จะได้รับ 
ประโยชน์ต่อพนักงาน/บุคลากร
o ทราบข้อมูลสุขภาพของตนเอง ระดับความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และได้รับคำแนะนำในการตั้งเป้าหมายสุขภาพ รวมถึงแผนปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
o เตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การเงิน เพื่อให้มีสุขภาพดี มีความสุขต่อเนื่องไปจนถึงวัยเกษียณ
o สามารถนำความรู้ไปแบ่งปันให้กับสมาชิกในครอบครัว
ประโยชน์ต่อองค์กร
o พนักงาน/บุคลากร มีสุขภาพดี มีความสุข เกิดความรักความผูกพันในองค์กร นำมาซึ่งประสิทธิภาพในการทำงาน
o ผู้นำสุขภาพในองค์กร สามารถนำแนวทางของหลักสูตร ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ดูแลสุขภาพพนักงานในองค์กร


การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจเฟซบุค เครือข่ายคนไทยไร้พุง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ผู้ประสานหลักสูตร
ธวัชชัย(เล็ก)     โทร 0819334005
เกวรีน(เกว)       โทร 0816986393
สริน(หมูแดง)     โทร 0951156566


 


บริการที่เกี่ยวข้อง