ประกาศผล Healthy Organization Award 2023

ประกาศผล Healthy Organization Award 2023

เครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดให้มีการส่งผลการดำเนินงานขององค์กรที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน  โดยพิจารณามอบรางวัล Healthy Organization Award เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่องค์กร และผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในองค์กร แบ่งออกเป็นรางวัลประเภทผู้นำองค์กร ทีมผู้นำสุขภาพ กระบวนการดำเนินงาน และนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  และจัดพิธีมอบรางวัลในงาน Healthy Organization Day ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สามของเดือน มกราคม ของทุกปี