ทำความรู้จัก "องค์กรสุขภาพดี  Healthy Organization"

รู้จัก Healthy Organization

ทำความรู้จัก "องค์กรสุขภาพดี Healthy Organization"

ทำความรู้จัก "องค์กรสุขภาพดี  Healthy Organization"


เนื่องด้วย กลุ่มประชาชนวัยทำงาน เป็นกลุ่มวัยที่มุ่งการสร้างฐานะ สร้างครอบครัว ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จนอาจละเลยหรือขาดความใส่ใจในเรื่องสุขภาพเท่าที่ควร ใช้ชีวิตประจำวันที่กินอยู่อย่างไม่ถูกต้อง มีความรีบเร่งและความเคร่งเครียดในการทำงาน ทำให้ปรากฏภาพทางสถิติว่าเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงและเกิดโรคในกลุ่ม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases; NCDs) เพิ่มตามอายุที่มากขึ้น และหากสภาพแวดล้อมในที่ทำงานไม่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพด้วยแล้ว  การใช้ชีวิตกว่าวันละ 8-10 ชั่วโมง ในที่ทำงาน ก็จะยิ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้ริเริ่มแนวคิด การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น "องค์กรสุขภาพดี Healthy Organization" ซึ่งหมายถึง "องค์กรที่มีการวางระบบในการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ควบคู่กับการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน เพื่อให้พนักงานสุขภาพดี มีความสุข นำมาซึ่งประสิทธิภาพในการทำงาน"  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 6 องค์ประกอบ

 

 


รู้จักเราที่เกี่ยวข้อง