พล.ต.หญิง ศ.คลินิก พญ.อัมพา สุทธิจำรูญ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง

พล.ต.หญิง ศ.คลินิก พญ.อัมพา สุทธิจำรูญ ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาอาวุโส ด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า


รู้จักเราที่เกี่ยวข้อง