รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ รองประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง

รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ รองประธานคณะกรรมการ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


รู้จักเราที่เกี่ยวข้อง