ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร	กรรมการ

คณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง

ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร กรรมการ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


รู้จักเราที่เกี่ยวข้อง