พล.ท. รศ.นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง

พล.ท. รศ.นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


รู้จักเราที่เกี่ยวข้อง