กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การตรวจประเมิน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภค และการออกกำลังกาย และการปรับสภาพแวดล้อมในองค์กรให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร
2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีเจตคติเป็นผู้นำสุขภาพที่มีความกระตือรือร้น ตื่นตัว ทันต่อสถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก พร้อมดูแลตนเองและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานในการดูแลสุขภาพ
3.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน  สามารถออกแบบ, จัดการ และขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพแก่พนักงานในองค์กร 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร ดังต่อไปนี้
·    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
·    เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
·    นักสร้างสุของค์กร 
·    พยาบาลวิชาชีพ
·    นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ
·    นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
·    บุคลากรในองค์กรที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างหลักสูตร 
ประธานคณะกรรมการหลักสูตร

รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน ประกอบไปด้วย 5 ชุดวิชา  ดังนี้

ชุดวิชาที่ 1     รู้จัก NCDs การตรวจประเมินและการจัดการเชิงป้องกัน
ผู้รับผิดชอบ    รศ.นพ.วีรชัย ศรีวณิชชากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ NCDs ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การดูแลรักษาเพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงการจัดการระบบในองค์กรเพื่อจัดการ NCDs เพื่อให้ผู้นำสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น และสามารถนำองค์ความรู้และทักษะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุดวิชาที่ 2     การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการออกกำลังกาย
ผู้รับผิดชอบ    ดร.ชลชัย อานามนารถ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย ผลต่อระบบหัวใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินหายใจและปอด ระบบการเผาผลาญ ระบบกล้ามเนื้อ ตลอดจนสภาพจิตใจ  และทำความรู้จักรูปแบบ, วิธีการเสริมสร้างสมรรถนะของร่างกายด้วยประเภทการฝึกที่เหมาะสม การประเมินและออกแบบโปรแกรม รวมถึงติดตามความก้าวหน้าในการออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามความต้องการ และข้อจำกัดต่างๆ  ตามขั้นตอนที่ถูกต้องและปลอดภัย

ชุดวิชาที่ 3     การส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค
ผู้รับผิดชอบ    พ.ท.หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช   กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินอาหารทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม และผลต่อสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ตลอดจนการเลือกสั่ง เลือกกินอาหารในสถานการณ์ต่างๆ ให้ดีต่อสุขภาพ อีกทั้งสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำด้านโภชนาการจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อประกอบการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ชุดวิชาที่ 4     การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร, สร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ    คุณกันตินันท์ เดชจินดา  วิทยากรด้านจิตวิทยา, สังคมวิทยา เครือข่ายคนไทยไร้พุงฯ
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการตั้งเป้าหมาย การวางแผน การกำหนดตัวชี้วัด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างแรงจูงใจภายในตัวเอง การกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลด้านสุขภาพ รวมไปถึงบทบาทและทักษะด้านการสื่อสารที่สำคัญและจำเป็นในการเป็นผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน

ชุดวิชาที่ 5     การออกแบบและดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร
ผู้รับผิดชอบ    คุณวีระวัชร์ มงคลโชติ คุณพรพรรณ ตั้งมั่นจิตธรรม คุณแทนพงศ์ พรหมวิจิต
วิทยากรและกระบวนกรการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และทีมวิทยากรเครือข่ายคนไทยไร้พุงฯ
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเหมาะสมตามบริบทและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน รวมถึงทำความรู้จักแนวคิด ตัวอย่าง เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กร สุขภาพดี (Healthy Organization) และทดลองออกแบบโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทขององค์กร เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  ได้อย่างยั่งยืน

รูปแบบการอบรม     เป็นการอบรมแบบผสมผสาน มีการอบรมทั้ง Onsite และ Online  

การประเมินผล 
ประเมินผลผู้เข้าอบรม  เพื่อรับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
o    เข้าร่วมการอบรม อย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียน 
o    ส่งการบ้าน, Assignment ของแต่ละชุดวิชา ตามที่ได้รับมอบหมาย 
o    นำเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่จะนำไปใช้ในองค์กร
ประเมินผลโครงการ
o    ประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติ การดำเนินโครงการ และนำเสนอผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กร
o    ประเมินผลหลักสูตร  โดย แบบสำรวจความพึงพอใจ  แต่ละชุดวิชา และภาพรวม


หมายเหตุ
• เป็นหลักสูตรอบรม รองรับผู้เข้าอบรมในนามองค์กรๆ ละ 3 คน (สมัครเป็นทีมๆ ละ 3 คน เพื่อช่วยกันคิด, ออกแบบโครงการ และนำกลับไปปฏิบัติจริงในองค์กร)
• ปัจจุบันมีการปรับหลักสูตรอบรม และเปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 แล้ว

ดูรายละเอียดการรับสมัครอบรมรุ่นที่ 3

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0819334005, 0816986393

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการศึกษาทบทวนมาตรการและนโยบายสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาข้อเสนอแนะด้านมาตรการและนโยบายสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน ในบริบทของประเทศไทย

Click ที่ Link เพื่ออ่านในรูปแบบ e-book

https://raipoong.com/e-book/QS21-871/

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram