กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64 ในการนำแนวคิดการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสุภาพดี (Healthy Organization)  โดยดำเนินโครงการ Happy Healthy RAMA เพื่อสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรและนักศึกษาแพทย์ มีกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย Walk together, Health Coaching, Cooking Class, สะสมแต้มสุขภาพ, ลดน้ำหนักส่วนเกิน, บุคลากรเลิกบุหรี่, รณรงค์ออกกำลังกายในที่ทำงาน, รณรงค์สวมหมวกนิรภัย, 4Fs : Fit Firm Food and Fun และการพัฒนา Health Leader

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram