กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ

คลิปวิดีโอสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นออกกำลังกายง่ายๆ ที่บ้าน "เดิน 30 นาที ดีต่อ(หัว)ใจ" โดยความร่วมมือของ สมาคมโรคไม่ติดต่อไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ และ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณวิทยากร อ.ดร.ชลชัย อานามนารถ อ.ดร.สุชาดา เสาเวียง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล และ อ.เตชิต เลิศเอนกวัฒนา วิทยากรออกกำลังกาย เครือข่ายคนไทยไร้พุง

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram