กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

26 ก.พ. 65 748

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสสส. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ต้นแบบองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ โชว์โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร Si How สร้างสุขภาพกาย-ใจ แข็งแรงป้องกันโรค NCDs 
 

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำแนวคิดการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสุภาพดี (Healthy Organization) ภายใต้โครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในองค์กร  ด้วยการวางระบบ Intervention & Tools เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และ รศ.ดร.นพ.เมธี ชยะกุลคีรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ รับมอบ ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร (Siriraj Healthy Organization and Wellbeing หรือ SiHOW) เพื่อสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาแพทย์ ขับเคลื่อนโยบายสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้เกิดองค์กรแห่งสุขภาวัฒนะ โดยนำกรอบแนวคิด Healthy Organization ไปประยุกต์ใช้ ซึ่ง Si How ประกอบไปด้วยการดำเนินงานตามองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ การนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy Policy), การจัดโรงอาหารสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy Canteen), การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพ (Healthy Education) , การจัดสานักงาน/ ห้องเรียน / ห้องประชุม ตามแนวทางสร้างเสริมสุขภาพ คำนึงถึงอาหารว่างที่ดีต่อสุขภาพ และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Healthy Workplace) , การจัดพื้นที่สร้างสุขภาวะ เอื้อต่อการเพิ่มกิจกรรมทางกาย (Healthy Space), การแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy Tournament) และการส่งเสริมให้เกิดบุคคลต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy Stars) ถือเป็นต้นแบบของโรงเรียนแพทย์/องค์กร ขนาดใหญ่ในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
.
องค์กรที่ต้องการขอคำปรึกษาในการดำเนินการ สามารถติดต่อได้ที่ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ทางเฟซบุคเครือข่ายคนไทยไร้พุง หรือ email : raipoong@raipoong-admin

แชร์ :

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แนะนำ

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram