กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ

รายนามวิทยากร

รศ.ดร.เพชร รอดอารีย์
วิทยากรด้าน NCDs และ
 Healthy Organization
พ.ท.หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช
วิทยากรด้านโภชนาการ
รศ.นพ.วีรชัย ศรีวณิชชากร
วิทยากรด้าน NCDs
ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ
วิทยากรด้าน NCDs
ดร.ชลชัย อานามนารถ
วิทยากรออกกำลังกาย
ดร.สง่า ดามาพงษ์
วิทยากรด้านโภชนาการ
กันตินันท์ เดชจินดา
วิทยากรด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา
ณัฐวุฒิ สินธนาสกุลวงศ์
วิทยากรออกกำลังกาย
เตชิต เลิศเอนกวัฒนา
วิทยากรออกกำลังกาย
ราตรี คำทะ
วิทยากรออกกำลังกาย
พศิษฐ์ คณาศิริชัยนนท์
วิทยากรโภชนาการ
ปวีณา วงศ์อัยรา
วิทยากรโภชนาการ
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram