กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ

คณะกรรมการ

โดยมีหน้าที่
ผลักดันและขับเคลื่อนการสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคในนามของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงอายุ โดยประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข องค์กร ภาครัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
สร้งองค์ความรู้ แหล่งรียนรู้ แนวทาง วิธีการ และกิงกรรมที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค รวมทั้งเผยเพร่ กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
ชี้นำด้านนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรดไม่ติดต่อเรื้อรัง ในพื้นที่ และระดับชาติ
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram