กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ

เดิน 30 นาที ดีต่อ(หัว)ใจ

คลิปวิดีโอสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นออกกำลังกายง่ายๆ ที่บ้าน "เดิน 30 นาที ดีต่อ(หัว)ใจ" โดยความร่วมมือของ สมาคมโรคไม่ติดต่อไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ และ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณวิทยากร อ.ดร.ชลชัย อานามนารถ อ.ดร.สุชาดา เสาเวียง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล และ อ.เตชิต เลิศเอนกวัฒนา วิทยากรออกกำลังกาย เครือข่ายคนไทยไร้พุง

เดิน 45 นาที ฟิตใจ ได้กล้ามเนื้อ

ออกกำลังกายง่ายๆ ขณะดูทีวี Cardio Exercise

ออกกำลังกายง่ายๆ ขณะดูทีวี Resistance Exercise

ออกกำลังกายง่ายๆ ขณะดูทีวี Flexibility Exercise

สื่อวิดิโอทั้งหมด

Chair Workout

Exercise Break

22 Mins Low impact cardio workout

30 Mins Cardio workout

26 Mins Resistance Exercise for beginner

26 Mins Resistance Exercise for Intermediate

27 Mins Circuit Training

25 Mins High Intensity Interval Training

20 Mins Flexibility Exercise

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram