กิจกรรม/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน รุ่นที่ 3

หลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน ดำเนินการโดย เครื […]

09 ก.ย. 65 116

เกณฑ์การพิจารณารางวัล Healthy Organization Award

Download file เกณฑ์การพิจารณารางวัล วิธีการส่งโครงการเข […]

16 ส.ค. 65 108

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย […]

26 ก.พ. 65 573

หลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การตรวจประเมิน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภค และการออกกำลังกาย และการปรับสภาพแวดล้อมในองค์กรให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร 2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีเจตคติเป็นผู้นำสุขภาพที่มีความกระตือรือร้น ตื่นตัว ทันต่อสถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก พร้อมดูแลตนเองและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานในการดูแลสุขภาพ 3.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน  สามารถออกแบบ, จัดการ และขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพแก่พนักงานในองค์กร

23 ธ.ค. 64 2571

การศึกษานโยบายและมาตรการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการฯ

เสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาข้อเสนอแนะด้านมาตรการและนโยบายสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน ในบริบทของประเทศไทย

26 พ.ย. 64 881

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64 ในการนำแนวคิดการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสุภาพดี (Healthy Organization)  โดยดำเนินโครงการ Happy Healthy RAMA เพื่อสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรและนักศึกษาแพทย์ มีกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย Walk together, Health Coaching, Cooking Class, สะสมแต้มสุขภาพ, ลดน้ำหนักส่วนเกิน, บุคลากรเลิกบุหรี่, รณรงค์ออกกำลังกายในที่ทำงาน, รณรงค์สวมหมวกนิรภัย, 4Fs : Fit Firm Food and Fun และการพัฒนา Health Leader

25 พ.ย. 64 700

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10130
แผนที่Tel: 02-716-6744 ต่อ 25
©2021 RAIPOONG.COM | ALL RIGHT RESERVED.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram