กลุ่มสนทนา (Focus Group) ในประเด็น
“ข้อเสนอเชิงนโยบาย : การแก้ปัญหาอ้วน / อ้วนลงพุงในบริบทประเทศไทย”

 
 
 

         วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 53:ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุงราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกลุ่มสนทนา (Focus
Group) ในประเด็น “ ข้อเสนอเชิงนโยบาย : การแก้ปัญหาอ้วน / อ้วนลงพุงในบริบทประเทศไทย ” ณ
ห้อง อยุธยา สวีท ชั้น 8 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและแนวทางสำหรับ
พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหาอ้วน / อ้วนลงพุงในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหาอ้วนลงพุงในประเทศไทยในชุดโครงการจัดการความ รู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน “เครือข่ายคนไทยไร้พุง ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส.

        โดยมีผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนา ได้แก่

     •  คุณพยุงศรี กันหนู
         นักโภชนาการชำนาญการ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

     •  คุณทองใหญ่ อัยยะวรากูล          
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
         แห่งชาติ

     •  คุณนันทิวัต ธรรมหทัย
         Corporate Affairs Manager Coca-Cola (Thailand) Ltd. และสมาชิกสายงาน Regulatory Affairs
         กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

     •  ผศ.ดร.นภาพร วาณิชย์กุล
        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการสนทนา

ทั้งนี้ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้รับข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์มากมาย อาทิเช่น

     •  ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับการใช้นโยบายภาษี กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดโรค
         อ้วน

     •  ควรปรับปรุงเรื่องการจัดทำสื่อรณรงค์ต่างๆ ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่อง
        โรคอ้วน โดยอาจเน้นการออกอากาศทางโทรทัศน์ เพราะเข้าถึงครัวเรือนได้ง่าย

     •  ควรปรับปรุงรูปแบบของฉลากโภชนาการ ให้ดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจปริมาณแคลอรี่ของอาหารที่
         รับประทาน ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย

     •  ควรลดการโฆษณาที่ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง/พลังงานสูง

     •  ควรส่งเสริมให้มีชั่วโมงพละ , การออกกำลังกายในโรงเรียนให้มากขึ้น

     •  ไม่ส่งเสริมกิจกรรมที่ให้คนอ้วนเข้าประกวด / แข่งขัน แต่ควรส่งเสริมกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คน
         ที่มีปัญหาโรคอ้วน ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแพทย์ และผุ้ที่มีประสบความสำเร็จใน
         การควบคุมน้ำหนัก

     •  จัดทำโครงการศึกษาที่มีความละเอียดและครอบคลุม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริงชัดเจนว่า
         สถานการณ์โรคอ้วนในประเทศไทยมีการกระจาย หรือกระจุกตัวอย่างไร เพื่อที่จะสามารถออกแบบ
         มาตรการการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดประเด็น

     •  จัดการประชุม หรือจัดให้มีกลไกในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานความร่วมมืออย่างกว้าง
         ขวางในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างสังคม
         ที่มีความตระหนักและวัฒนธรรมในการรักษาสุขภาพที่แข็งแรง

      นอกจากนี้การจัดกลุ่มสนทนาดังกล่าว ได้ช่วยทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ประสานงาน อันจะ
เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินโครงการบูรณาการร่วมกันต่อไปในอนาคต  โดยจะมีการเชิญผู้ทรง
คุณวุฒิจากหน่วยงานอื่น ๆ  อาทิเช่น  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, องค์การอาหารและยา ,
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงตัวแทนสื่อมวลชน เข้าร่วมการสนทนาครั้งต่อไป ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ก่อนสรุปข้อมูลทั้งหมดรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป